بسم الله الرحمن الرحیم

دروه های مدرسه تدبر و کارگروه های آن  را می توانید انتخاب نمایید و با ثبت نام در هریک مسوول مربوطه با شما تماس خواهد گرفت