بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين

اللهم صل علي محمد و آل محمد

 

1-تفکر شنیداری برای مادران این طرح درس از کتاب تفکر شنیداری استخراج گردیده است و جامعه مخاطب آن مادران دارای فرزند دو تا 7 سال میباشند. هر انسانی در طول زندگی اش در معرض اصوات بیشمار درونی و بیرونی است و اگر آنها را مدیریت نکند و نتواند به گزاره های عقلی برساند دچار اسیب میشود.رساندن گزاره ها و ادراکات انسان به گزاره های عقلی منجر به اتصال انسان با عالم ثابتات میشود و در واقع به انسان دید آخرت گرایی میدهد. یکی از نقاط آسیب پذیر مادران القائات منفی از طرف محیط ، ایجاد ناامیدی و وسوسه های خناس است که با کمک تفکر شنیداری میتوان به مرتفع شدن آن کمک کرد. از طرفی هدفی که برای کودکان زیر پنج سال در نظر گرفته شده تقویت حس شنیداری و ایجاد فضای طیب صوتی میباشد. گام های طرح درس: 1- شنیدن و اهمیت آن 2- راه های دستیابی به حقایق 3- مراتب سمع: 4-خوب شنیدن و بستر خوب شنیدن 5-قرائت 6-آثار شنیدن 7-طهارت شنیدن 8-آسیب ها

مجری : نفیسه حاتمی

تعداد جلسات : ١٢ تا ١۴ جلسه ترم اول

روش اجرا : آنلاین در فضای اسکای روم